Algemene Voorwaarden

Wijs met letters is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Gelderland.
KvK registratie: 09203215

Algemene voorwaarden producten van Wijs met letters VOF

 1. Algemene Voorwaarden

1.1          In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Wijs met letters: Wijs met letters VOF gevestigd en kantoorhoudende aan het adres Weem 14 te Valburg;

Afnemer: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Wijs met letters een overeenkomst sluit of met Wijs met letters in onderhandeling is over het afsluiten van een overeenkomst;

Website: website op het internet die wordt beheerd of geëxploiteerd door Wijs met letters en via welke Wijs met letters producten aanbiedt;

Product: Materiaal of dienst ontwikkeld door Wijs met letters;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Wijs met letters en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en, achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst;

1.2          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wijs met letters met betrekking tot producten en op alle overeenkomsten. De toepasselijkheid van enige door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt door Wijs met letters uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3          Wijs met letters kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking zodra deze op de website is geplaatst.

Alsdan maken de gewijzigde algemene voorwaarden deel uit van elke nadien gesloten overeenkomst en van elke voordien tot stand gekomen overeenkomst die nadien wordt gewijzigd, vernieuwd of verlengd.

1.4          Deze algemene voorwaarden zijn op de website door de afnemer in te zien en te printen.

1.5          Daar waar in deze algemene voorwaarden de uitdrukking ‘schriftelijk’ wordt gebruikt is daaronder mede begrepen communicatie per e-mail.

 1.            Overeenkomsten

2.1          Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling bij Wijs met letters via de website door afnemer en de aanvaarding en bevestiging van deze bestelling door Wijs met letters per e-mail aan het door afnemer bij het plaatsen een bestelling aan Wijs met letters opgegeven e-mailadres. Mondeling medegedeelde wijzigingen zijn voor risico van afnemer. Afnemer aanvaardt door het plaatsen van een bestelling als hiervoor bedoeld de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.2          Tussen Wijs met letters en afnemer geldt de inhoud van de geplaatste bestelling door afnemer zoals deze door Wijs met letters is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het plaatsen of verzenden van de bestelling komen voor rekening en risico van afnemer.

 1.            Levering

3.1          Producten worden door Wijs met letters geleverd door deze via haar logistieke dienstverlener te zenden aan het door afnemer aan Wijs met letters opgegeven adres. Voor zendingen buiten Nederland worden de extra verzendkosten doorberekend aan de afnemer.

3.2          Alle door Wijs met letters gehanteerde leveringstermijnen (binnen 5 werkdagen na ontvangst betaling) en andere termijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.

3.3          Wijs met letters is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit enige overeenkomst met afnemer jegens afnemer op te schorten, zolang afnemer niet aan al zijn (betalings)-verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst heeft voldaan.

3.4          Wijs met letters behoudt zich de eigendom van alle door haar aan afnemer geleverde producten voor zolang afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichtingen jegens Wijs met letters uit hoofde van een overeenkomst, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van overeenkomsten daaronder begrepen.

3.5          De door Wijs met letters aan afnemer geleverde of ter beschikking gestelde producten, zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan afnemer voor diens rekening en risico.

3.6          Na levering dient het product door afnemer direct gecontroleerd te worden op volledigheid en eventuele beschadigingen. Mankementen dienen binnen 7 dagen na leveringsdatum schriftelijk doorgegeven te worden aan Wijs met letters. Na deze termijn vervalt het recht op reclamering.

 1.            Prijzen en tarieven

4.1          Verkoop, levering en terbeschikkingstelling van de producten en de verrichting van diensten vindt plaats tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door Wijs met letters gehanteerde prijzen en tarieven. Alle door Wijs met letters gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief van overheidswege opgelegde heffingen.

4.2          Wijs met letters behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze ingevoerd en vermeld worden op de website.

 1.            Facturering en betaling

5.1          Na bestelling en betaling via de webshop (Ideal) ontvangt afnemer een factuur van Wijs met letters op het aangegeven e-mailadres.

5.2          Wijs met letters heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, van afnemer te verlangen.

 1.            Klachten

6.1          Afnemer dient klachten over de geleverde producten binnen 7 werkdagen na levering van de producten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Wijs met letters mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak van afnemer jegens Wijs met letters ter zake van gebreken in de betreffende producten.

 1.            Intellectueel eigendom

7.1          Afnemer ontvangt met betrekking tot het product alle bijbehorende gebruiksrechten. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectueel eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten komen uitsluitend toe aan Wijs met letters.

7.2          Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden of een overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan afnemer van rechten als bedoeld in artikel 7.1. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de Wijs met letters overigens ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.

7.3          Het is afnemer niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde producten van Wijs met letters te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

 1. Privacy

8.1          Onze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten, leveranciers en gebruikers van onze webshop. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden stemt de afnemer in met het privacyverklaring en het privacybeleid van Wijs met letters. Onze privacyverklaring en privacybeleid zijn te vinden op de website www.wijsmetletters.nl.

 1.            Beschikbaarheid, storingen en overmacht

9.1          De website en producten worden met constante zorg en aandacht door Wijs met letters samengesteld. Wijs met letters zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de website en producten  zo groot mogelijk te doen zijn, alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen.

9.2          Onder overmacht van Wijs met letters wordt verstaan elke van de wil van Wijs met letters onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Wijs met letters kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

9.3          Indien Wijs met letters door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. In geval van blijvende overmacht, of indien de overmachtstoestand 1 maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

In geval van overmacht van Wijs met letters heeft afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Wijs met letters als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht genieten.

 1.          Aansprakelijkheid, vrijwaring en verval

10.1        De aansprakelijkheid van Wijs met letters is steeds beperkt tot

driemaal het bedrag dat door Wijs met letters in verband met de levering van het betreffende product bij afnemer in rekening is gebracht en tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond.

10.2        Wijs met letters is niet aansprakelijk voor schade, geleden door de afnemer dan wel een derde, die het gevolg is van het gebruik of de toepassing van de door Wijs met letters geleverde prestaties. Wijs met letters is in het bijzonder niet aansprakelijk voor door afnemer dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist of ondeskundig gebruik met betrekking tot het betreffende product.

10.3        Afnemer vrijwaart Wijs met letters voor alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, ter zake van door Wijs met letters geleverde en of ter beschikking gestelde producten.

 1.          Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1        Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1.          Diversen

12.1        Alle kennisgevingen over de naleving van de tussen Wijs met letters en afnemer gesloten overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan.

12.2        Indien en voor zover op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van een dwingende wettelijke bepaling, het onredelijke karakter van deze voorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel terecht een beroep kan worden gedaan.

Algemene Voorwaarden workshop Wijs met letters

 1. Inschrijving geschiedt via het aanmeldingsformulier workshop op de website van Wijs met letters VOF: www.wijsmetletters.nl
 2. De aanmelding is pas definitief wanneer het volledige cursusbedrag is bijgeschreven op rekening van Wijs met letters VOF. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling.
 3. Na aanmelding krijgt u een bevestiging van de inschrijving per e-mail.
 4. Wijs met letters is gerechtigd de cursus te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) en cursusruimte. Hiervan wordt men voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 48 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.
 5. Wijs met letters VOF behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 6. Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wijs met letters VOF cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 7. Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling:
 • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusbedrag gerestitueerd;
 • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag gerestitueerd;
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus is geen restitutie mogelijk;
 • Een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits tot 24 uur voor aanvang van een cursus hiervan melding is gemaakt;
 • Deelname aan de cursus op een latere datum is mogelijk, mits dit minimaal 14 dagen voor aanvang van de cursus is doorgegeven;
 • Indien men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten;
 • Annulering dient altijd schriftelijk per brief, of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van poststempel of e-maildatum.